آیا می دانید هر هزینه ای در تشخیص مالیات بر درآمد قابل قبول نیست؟

  هزینه های قابل قبول : بانام خدا و عرض سلام به همه شما کاربران عزیز .امروز مناسب دیدم تا هزینه های قابل قبول در محاسبه درآمد مشمول مالیات را بیان کنم تا بدانیم از نظر اداره دارایی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت ما ، کدام یک از هزینه ها قابل قبول و کدام … ادامه خواندن آیا می دانید هر هزینه ای در تشخیص مالیات بر درآمد قابل قبول نیست؟